ಜೀವನ

Jeevana
Jeevana
Jeevana
₹350.00

 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ ಕವಿತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿತೆ ಇದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡುವ ಹಾಡಿದು..’ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೆ ಜೀವನ’ - ಅಡಿಗರ ಕವಿತೆಯ ಈ ಸಾಲು ಕ್ಲೀಶೆ (Cliche) ಅನ್ನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನೆನಪು ಹೀಗಿದೆ: Original ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಂತೆ: ’ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೆ ಜೀವನ?’ - ಎಂದು. ( So, ಇದೊಂದು conclusion ಅಥವಾ statement ಅಲ್ಲ. ) .ಇಡೀ ಜೀವನದ ಸಾರ್ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವ?    ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಗಾದೆ ತರಹ ಸ್ವಲ್ಪ  ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ , ಈ  ಅಂಗಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಚಗುಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕಿರು ಪ್ರಯತ್ನ . To leave behind what we have and long for things that are not there is LIFE.  

Catalog
Size

Description

 ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ ಕವಿತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಕವಿತೆ ಇದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಡುವ ಹಾಡಿದು..’ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೆ ಜೀವನ’ - ಅಡಿಗರ ಕವಿತೆಯ ಈ ಸಾಲು ಕ್ಲೀಶೆ (Cliche) ಅನ್ನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನೆನಪು ಹೀಗಿದೆ: Original ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆಯಂತೆ: ’ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿವುದೆ ಜೀವನ?’ - ಎಂದು. ( So, ಇದೊಂದು conclusion ಅಥವಾ statement ಅಲ್ಲ. ) .ಇಡೀ ಜೀವನದ ಸಾರ್ ಒಂದೇ ಸಾಲಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವ?    ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೊಸ ಗಾದೆ ತರಹ ಸ್ವಲ್ಪ  ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ , ಈ  ಅಂಗಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಚಗುಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಕಿರು ಪ್ರಯತ್ನ . To leave behind what we have and long for things that are not there is LIFE.